Các chỉ số trên thị trường điều chỉnh mạnh

.
Nguồn: baocongthuong.com.vn